Karta pobytu czasowego​

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli deklarowany przez niego cel pobytu w Polsce przekracza 3 miesiące. Jednocześnie - zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca udzielane jest na okres nieprzekraczający 3 lat.

Podstawy do wydania karty pobytu

Podstawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy są różne. Należą do nich:

 • praca;

 • praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta);

 • praca sezonowa;

 • praca pracownika oddelegowanego;

 • działalność gospodarcza (firma);

 • pobyt z rodziną cudzoziemca przebywającego w Polsce;

 • pobyt członka rodziny obywatela RP;

 • pobyt w związku ze studiami;

 • pobyt w celu poszukiwania pracy po zakończeniu studiów (dla absolwentów);

 • pobyt  w celu prowadzenia badań w jednostce naukowej na terytorium RP;

 • pobyt w celu odbycia stażu bądź wolontariatu;

 • pobyt związany z innymi okolicznościami.

 

W celu uzyskania każdej z powyższych kart cudzoziemiec musi spełnić określone warunki oraz — w celu ich udowodnienia — przedłożyć urzędowi do spraw cudzoziemców określone dokumenty. Dotyczy to przykładowo umowy najmu mieszkania, zaświadczenia o zameldowaniu itp.

Naszym zadaniem jest pomoc cudzoziemcowi w przeprowadzeniu postępowania i uzyskaniu karty pobytu.

Jak wygląda współpraca z nami?

 

Pomagamy klientowi przeprowadzić cały proces na pobyt czasowy w Polsce — od momentu złożenia wniosku w urzędzie do spraw cudzoziemców do momentu uzyskania karty pobytu. Zakres naszej współpracy obejmuje między innymi:

- wypełnienie razem z klientem wniosku na pobyt czasowy;

- pomoc w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (większość dokumentów kancelaria zdobywa samodzielnie);

- wizyta z klientem w urzędzie ds. cudzoziemców (na złożenie odcisków palców i zdobycie pieczątki w paszporcie).

Kancelaria towarzyszy cudzoziemcowi na każdym etapie postępowania na pobyt czasowy. Reprezentujemy naszych klientów podczas każdej czynności przed urzędem. W imieniu cudzoziemców prowadzimy z urzędem ds. cudzoziemców korespondencję — listowną, mailową i telefoniczną. Nasz klient jest informowany o każdym kolejnym kroku postępowania.

 

GoldBench Kancelaria

ul. Nowy Świat 51/8

00-042 Warszawa

+48 667-176-701

kontakt@goldbench.pl