Karta pobytu stałego​

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach zdefiniowanych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach.

Kto może dostać zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać m. in.:

- małoletnie dziecko polskiego pochodzenia, pozostające pod jego władzą rodzicielską;

- małoletnie dziecko cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały bądź pobyt rezydenta długoterminowego UE (pozostającego pod jego władzą rodzicielską):

  • urodzone po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;

  • urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi bądź w okresie pobytu tego cudzoziemca w Polsce na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź zgody na pobyt tolerowany, albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy bądź udzieleniem ochrony uzupełniającej.

- małżonka obywatela Polski, który pozostaje w związku małżeńskim co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku na pobyt stały oraz bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał  nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z pozostawaniem w tym związku małżeńskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

- osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza zamieszkać w Polsce na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców bądź dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

- posiadacza ważnej Karty Polaka.

W celu uzyskania każdej z powyższych kart cudzoziemiec musi spełnić określone warunki oraz — w celu ich udowodnienia — przedłożyć urzędowi do spraw cudzoziemców określone dokumenty. Dotyczy to przykładowo umowy najmu mieszkania, zaświadczenia o zameldowaniu itp.

Naszym zadaniem jest pomoc cudzoziemcowi w przeprowadzeniu postępowania i uzyskaniu karty pobytu.

Jak wygląda współpraca z nami?

 

Pomagamy klientowi przeprowadzić cały proces na pobyt stały w Polsce — od momentu złożenia wniosku w urzędzie do spraw cudzoziemców do momentu uzyskania karty pobytu. Zakres naszej współpracy obejmuje między innymi:

- wypełnienie razem z klientem wniosku na pobyt czasowy;

- pomoc w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (większość dokumentów kancelaria zdobywa samodzielnie);

- wizyta z klientem w urzędzie ds. cudzoziemców (na złożenie odcisków palców i zdobycie pieczątki w paszporcie).

Kancelaria towarzyszy cudzoziemcowi na każdym etapie postępowania na pobyt czasowy. Reprezentujemy naszych klientów podczas każdej czynności przed urzędem. W imieniu cudzoziemców prowadzimy z urzędem ds. cudzoziemców korespondencję — listowną, mailową i telefoniczną. Nasz klient jest informowany o każdym kolejnym kroku postępowania. 

GoldBench Kancelaria

ul. Nowy Świat 51/8

00-042 Warszawa

+48 667-176-701

kontakt@goldbench.pl